Vervolg Algemene Ledenvergadering woensdag 20 april 2011.
Locatie: Kantine H.S.K. Trias
Aanvang: 20.00 uur

A G E N D A
4. Financiële verslagen penningmeester
5. Begroting 2011
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezingen
8. Verkiezing kascontrolecommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting