Vervolg ALV van 14 maart j.l. op woensdag 20 april a.s.
Kantine H.S.K. Trias - Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

3a. Opening ALV door Carel Voges ( gespreksleider ) n.a.v. het
schorsen door de ALV op 14 maart j.l. door het ontbreken van de financiële verslagen over het jaar 2010. Daarom is er besloten de
ALV op woensdag 20 april a.s. te continueren.
Door een inschattingsfout van de voorzitter en de penningmeester,
heeft de voorzitter met onmiddellijke ingang besloten zijn functie
als voorzitter vacant te stellen. ( zie clubblad pagina 2 en 3 )

4. Presentatie financiële jaarverslagen 2010 door de penningmeester.
5. Begroting voor het jaar 2011
6. Verslag kascontrolecommissie ( Ruud v.d. Burg / Jan Blok )

7. Bestuurverkiezingen
vacant de functie als voorzitter
uitbreiding van commissieleden is wenselijk
het bestuur heeft besloten zich herkiesbaar te stellen tot de
ALV van 2012.

8. Verkiezing kascontrolecommissie
8a. Informatie transpondersysteem K.N.W.U ( Hans de Jong )
8b. Verslag sponsorcommissie 2009/2010 ( Gerard Berken )
8c. Kantine aktiviteiten ( Hans Jungschläger )
8d. Verslag Jubileumcommissie ( Ruud v.d. Burg )
9. Rondvraag
10. Sluiting