Maandag 15 maart 2010 - Kantine H.S.K. Trias
Aanvang 20.00 uur

A G E N D A

1. Opening en mededelingen voorzitter René Kropman
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV van 16 maart 2009
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascontrollecommissie
6. Begroting 2010
7. Verkiezing kascontrollecommissie
8. Bestuursverkiezingen. Eventuele kandidaten kunnen zichaanmelden bij de secretaris.
9. Rondvraag
10. Sluiting