ALGEMENE  LEDENVERGADERING MAANDAG 12 NOVEMBER 2018    
KANTINE  H.S.K.  TRIAS  –  AANVANG  20.00  UUR
    
A  G  E  N  D  A  :    
   
1.    Opening door de voorzitter
2.    Vaststellen agenda
2a.    Veiligheid/Intimidatie (Annelot Storm)
     Huishoudelijk reglement
2b.    Activiteiten 2019
2c.    Verlichting/ontsluiting parcours
2d.    (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming
3.    Goedkeuren Notulen ALV van 09 april 2018
4.    Info Penningmeester:
    Begroting 2019
    Contributie voorstel voor 2019
5a.    Technische commissie
5b.    Kantine commissie
5c.    Sponsor/PR commissie (Ride Like a Pro)
5.d    Parcours commissie
6.    Bestuurssamenstelling
    Voorzitter Hans de Jong heeft te kennen gegeven om als interim voorzitter te stoppen
    Voorstel aan ALV om Jan Blok als voorzitter en Henk van Weers als voorzitter. Bram
    Mens stelt zich verkiesbaar als secretaris.
Technische commissie te benoemen.
7.    Rondvraag
8.    Sluiting