De Algemene Ledenvergadering is op maandag 4 april om 20.00u bij HSK Trias.

AGENDA

1. Opening door de Voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ALV vergadering van 16 november 2015

4. Financieel verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie over het boekjaar 2015
Verkiezing kascommissie voor 2016

6. Verslag Commissies
6a. MTB - Vrienden van de Uithof
6b. Aanschaf geluid kantine
6c. Voortgang verlichting Wielerparcours
6d. 28 augustus BBQ - Clubkampioenschappen
6e. Parcours commissie

7. Risico Analyse VOG - Annelot Storm

8. Benoemen ereleden

9. Rondvraag

10. Sluiting