Het bestuur van H.S.K. Trias nodigt alle leden uit voor de Algemene    
Ledenvergadering op maandag 20 april 2015.     
Locatie: Kantine H.S.K. Trias aan de Jaap Edenweg te Den Haag.
Aanvang: 20.00 uur.    

Agenda:   

1.    Opening door de voorzitter Hans de Jong
2.    Vaststellen agenda
2a.    Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
2b.    Gedragsregels HSK Trias
2c.    Renner van het jaar 2014
3.    Verslag Algemene Ledenvergadering 17 november 2014
4.    Verslag penningmeester / Begroting 2015
5.    Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2014
    
    P A U Z E
    
6.    Verkiezing kascontrolecommissie 2015
7.    Bestuur H.S.K. Trias voor 2015
    aftredend zijn de heren Cees de Roode en Gerard Berken
    van de PR/Sponsorcommissie (niet herkiesbaar)
8.    Rondvraag
9.    Sluiting
    
Kandidaten voor een bestuurs- of commissielid functie kunnen zich aanmelden tot    
13 april 2015 bij het secretariaat van H.S.K. Trias (email: jagerdel@xs4all.nl)    
    
Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee. Na afloop kunt u nog gezellig een    
drankje met ons drinken.