Kalender
Zaterdag 27 oktober: regiokampioenschap veldrijden
Kalender
Vanf eind augustus op dinsdag en zaterdag: MTB training jeugd

Regels, statuten en contributie

Gedragsregels HSK Trias

 1. HSK Trias is een sportvereniging waarin een cultuur heerst van openheid, veiligheid en respect voor elkaar. Begeleiders (trainers, wedstrijdfunctionarissen, medewerkers, bestuurders en meehelpende familieleden) en sporters onderling zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 2. Begeleiders en sporters onderling onthouden zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 3. Begeleiders en sporters onderling onthouden zich van elke vorm van machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie tegenover een sporter.

 4. Begeleiders en sporters onderling raken een sporter niet op zodanige wijze aan, dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 5. Begeleiders en sporters onderling onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 6. Begeleiders en sporters onderling respecteren elkaars persoonlijke grenzen.

 7. De begeleider geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 8. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 9. De begeleider gaat tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 10. Begeleiders en sporters onderling beschermen de sporter tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, werken begeleiders en sporters onderling samen met deze personen of instanties, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 11. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze regels, spreekt hij de betreffende persoon daarop aan. Ook een sporter die grensoverschrijdend gedrag signaleert meldt dit.

 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, is het de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 13. Voor elke vrijwilliger/begeleider bij de vereniging wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd.

 14. Leden dienen het alcoholbeleid van de vereniging na te leven, zie bijlage.

  Leden en ouders van jeugdleden zijn verplicht om gebruik te maken van deugdelijk materiaal (fiets, helm). 

  Leden houden zich aan de verkeersregels op de openbare weg.

 15.  

Voorkomen (seksueel) misbruik sportverenigingen

In de media verschijnen de laatste tijd vaker berichten over (seksueel) misbruik bij sportverenigingen. Natuurlijk willen we dit bij HSK Trias voorkomen en is er op dit gebied een aantal maatregelen getroffen:

 1. Al onze vrijwilligers en begeleiders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben;

 2. Er zijn gedragsregels waar men zich aan dient te houden;

 3. Veiligheid is onderwerp van gesprek binnen het Bestuur en de ALV;

 4. De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Mocht je desondanks merken dat er sprake is van ongewenst gedrag of seksuele intimidatie binnen onze vereniging, bespreek dit dan direct met de vertrouwenscontactpersoon, iemand van de begeleiding of het bestuur.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP); Annelot Storm. De VCP is er voor leden of ouders die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand (in vertrouwen) over willen spreken. De VCP verwijst eventueel klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

E: annelotstorm@gmail.com
 

Statuten

Statuten HSK Trias

 

Contributie en licentie

Contributie en donaties HSK Trias 2017

Vanaf 2017 heffen we de contributie via een automatische incasso. Met dit machtigingsformulier (klik om te downloaden) geef je HSK Trias toestemming voor het jaarlijks incasseren van de contributie voor het verengingslidmaatschap

Contributietabel 2017

Senior lid (vanaf 17 jaar?) € 62,00
Toerlid € 62,00
Jeugd lid € 57,00
Kaderlid € 52,00
Spinning voor leden € 25,00
Spinning voor niet-leden € 35,00
Donateur € 4,00 per maand?

Vanaf 1 juli is de contributie 50% van de totale jaarprijs.

Contributiebedragen zijn exclusief het basislidmaatschap van de KNWU van € 11,50.

Een KNWU-wedstrijdlicentie moet persoonlijk worden aangevraagd bij de KNWU, na aanmelding bij HSK Trias.

Als je ook een NTFU lidmaatschap wilt afsluiten, neem dan op met onze secretaris Leo de Jager. De contributie voor het NTFU lidmaatschap bedraagt € 38,50.

Kosten licentie KNWU

De KNWU hanteert verschillende wedstrijdlicenties voor de diverse leeftijdscategorieën.

Jeugd (m/v) 8 t/m 14 jaar € 33,00
Nieuwelingen (m/v) 15 t/m 16 jaar € 64,00
Junior (m/v) 17 t/m 18 jaar € 77,00
Belofte (m/v) 19 t/m 22 jaar € 129,00
Amateur (m/v) Vanaf 19 jaar € 64,00
Sportklasse (m) Vanaf 19 jaar € 64,00
Elite (m/v) Vanaf 23 jaar € 129,00
Prof-A (m)   € 647,00
Prof-B   € 452,00

 

Kijk op www.knwu.nl voor de overige licenties.