Kalender
Zondag 3 maart: Haags Regiokampioenschap
Kalender
Zaterdag 9 maart: Ronde van Zuid-Holland
Kalender
Vanaf april op dinsdag en zaterdag: MTB training jeugd

Regels, statuten en contributie

Gedragsregels HSK Trias

 1. HSK Trias is een sportvereniging waarin een cultuur heerst van openheid, veiligheid en respect voor elkaar. Begeleiders (trainers, wedstrijdfunctionarissen, medewerkers, bestuurders en meehelpende familieleden) en sporters onderling zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 2. Begeleiders en sporters onderling onthouden zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 3. Begeleiders en sporters onderling onthouden zich van elke vorm van machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie tegenover een sporter.

 4. Begeleiders en sporters onderling raken een sporter niet op zodanige wijze aan, dat deze de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 5. Begeleiders en sporters onderling onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 6. Begeleiders en sporters onderling respecteren elkaars persoonlijke grenzen.

 7. De begeleider geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter, die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 8. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 9. De begeleider gaat tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 10. Begeleiders en sporters onderling beschermen de sporter tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, werken begeleiders en sporters onderling samen met deze personen of instanties, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 11. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze regels, spreekt hij de betreffende persoon daarop aan. Ook een sporter die grensoverschrijdend gedrag signaleert meldt dit.

 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, is het de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 13. Voor elke vrijwilliger/begeleider bij de vereniging wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd.

 14. Leden dienen het alcoholbeleid van de vereniging na te leven, zie bijlage.

  Leden en ouders van jeugdleden zijn verplicht om gebruik te maken van deugdelijk materiaal (fiets, helm). 

  Leden houden zich aan de verkeersregels op de openbare weg.

 15.  

Voorkomen (seksueel) misbruik sportverenigingen

In de media verschijnen de laatste tijd vaker berichten over (seksueel) misbruik bij sportverenigingen. Natuurlijk willen we dit bij HSK Trias voorkomen en is er op dit gebied een aantal maatregelen getroffen:

 1. Al onze vrijwilligers en begeleiders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben;

 2. Er zijn gedragsregels waar men zich aan dient te houden;

 3. Veiligheid is onderwerp van gesprek binnen het Bestuur en de ALV;

 4. De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Mocht je desondanks merken dat er sprake is van ongewenst gedrag of seksuele intimidatie binnen onze vereniging, bespreek dit dan direct met de vertrouwenscontactpersoon, iemand van de begeleiding of het bestuur.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP); Annelot Storm. De VCP is er voor leden of ouders die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand (in vertrouwen) over willen spreken. De VCP verwijst eventueel klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

E: annelotstorm@gmail.com
 

Statuten

Statuten HSK Trias

 

Tarieven contributies en licenteis 2019

Tarieven contributies en donatie HSK Trias

Soort lidmaatschap Contributie zonder
Automatische incasso
Contributie met
Automatische incasso
Senior * € 67,50 € 65,00
Jeugd (7 t/m 16 jaar) € 62,50 € 60,00
Kader € 57,50 € 55,00
Donateur € 42,50 € 40,00

 

* Vanaf 1 januari van het jaar dat de 17-jarige leeftijd wordt bereikt.

Wilt u de contributie betalen via een automatische incasso (Euro Incasso), dan dient u vooraf een machtigingsformulier (klik op de link voor het document) in te vullen en naar de penningmeester te sturen. Het is een doorlopende machtiging. Na eventuele beëindiging van het lidmaatschap of indien u er tussentijds om verzoekt wordt de incasso ingetrokken.

Neemt u een lidmaatschap na 1 juli, dan betaalt u voor het resterende jaar de helft van de clubcontributie.

De contributiebedragen zijn exclusief het KNWU basislidmaatschap via vereniging. Voor 2019 is het KNWU basislidmaatschap via vereniging vastgesteld op € 12,00.

Wilt u (als extra) een NTFU lidmaatschap, dan dient u deze persoonlijk aan te vragen bij de NTFU. Het NTFU lidmaatschap is voor 2019 vastgesteld op € 38,95.

In de maanden oktober t/m februari worden spinninglessen gegeven. Deelnamekosten voor die periode zijn voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 35,00.

Licenties KNWU

Een KNWU rennerslicentie moet na aanmelding bij HSK Trias, persoonlijk worden aangevraagd bij de KNWU.

Tarieven rennerslicenties

De tarieven gelden voor een kalenderjaar. Voor aanvragen tijdens het jaar wordt geen gegeven.

Jeugd (m/v) 8 t/m 14 jaar € 35,00
Nieuwelingen (m/v) 15 t/m 16 jaar € 67,00
Junior (m/v) 17 t/m 18 jaar € 112,00
Amateur (m/v) Vanaf 19 jaar € 104,00
Sportklasse (m/v) Vanaf 19 jaar € 90,00
Belofte (m/v) 19 t/m 22 jaar € 204,00
Elite (m/v) Vanaf 23 jaar € 224,00
Prof-A (m)   € 682,00
Prof-B (m/v)   € 477,00

 

Kijk op www.knwu.nl voor de overige licenties.